Oblast ochrany ovzduší je naším nosným produktem. Věnujeme se jí od založení společnosti v roce 2002, kdy jsme se zabývali zejména zpracováním rozptylových studií a odborných posudků pro naše klienty žádající krajský úřad o povolení umístění, stavby nebo provozu zdroje znečišťování dle zákona o ochraně ovzduší.

Rozptylové studie

Při zpracování rozptylových studií vycházíme z našich bohatých zkušeností. Zpracovali jsme řadu studií pro různé typy zdrojů emisí od malých samostatně stojících bodových zdrojů (kotelna) přes liniové zdroje (vliv automobilové dopravy) až po plošné zdroje emisí (terénní úpravy apod.). Stejně tak variabilní jsou námi zpracované studie z pohledu velikosti zájmového území. Umíme vyhodnotit lokální vlivy posuzovaného zdroje v území do stovek metrů, ale také umíme zpracovat rozptylovou studii pro větší územní celky typu statutárního města nebo regionální rozptylové studie na úrovni krajů.

Ke zpracování rozptylových studií využíváme matematické modelování založené na referenční metodice Symos´97 v aktuálním znění.

Pro grafickou prezentaci výsledků matematického modelování využíváme program Surfer® od americké společnosti Golden Software nebo standardní geografické aplikace ArcGIS Desktop a ArcGIS Spatial Analyst od americké společnosti Esri.

Pro zpracování rozptylových studií nám bylo uděleno Osvědčení o autorizaci vydané Ministerstvem životního prostředí č.j. 2351/740/03 ze dne 5.8.2003. Vydané osvědčení odpovídá autorizaci ve smyslu §32 odst. (1) písm. e) zákona č. 201/2012 Sb. a je platné bez časového omezení.

ODBORNÉ POSUDKY

Odborný posudek je studie, která je obligatorní přílohou žádostí o povolení umístění, povolení stavby nebo povolení změny zdroje znečišťování ovzduší dle §11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Na rozdíl od rozptylových studií se zde podrobně hodnotí navrhované technické řešení projektu, porovnávají se parametry i celková koncepce s údaji o nejlepších dostupných technikách (BAT), navrhují se emisní limity a v závěru je vysloveno doporučení vydat nebo nevydat požadované povolení.

Jedná se tedy o velmi důležitý dokument, který může zásadně ovlivnit celé řízení o povolení nového nebo změnu stávajícího zdroje znečišťování ovzduší.
Pro zpracování odborných posudků nám bylo uděleno Osvědčení o autorizaci vydané Ministerstvem životního prostředí č.j. 2351/740/03 ze dne 5.8.2003. Vydané osvědčení odpovídá autorizaci ve smyslu §32 odst. (1) písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. a je platné bez časového omezení.

PROVOZNÍ ŘÁDY

Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší, má povinnost zpracovat provozovatel činnosti označené ve sloupci C v příloze č. 2 k zákonu 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Provozní řád obsahuje soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně opatření k předcházení, ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijního stavu v souladu s podmínkami ochrany ovzduší.

Máme bohaté zkušenosti se zpracováním provozních řádů pro různá průmyslová odvětví od energetiky, přes automobilový průmysl až po technologie povrchových úprav používajících rozpouštědla.

MONITOROVACÍ PLÁNY

Společnost E-expert se problematice povolenek k vypouštění emisí skleníkových plynů věnuje již od prvního obchodovacího období, kdy jsme byli i autorizovanou osobou pro ověřování emisních výkazů.

Od druhého obchodovacího období se již plně věnujeme pouze konzultační podpoře našich klientů při zpracování monitorovacích plánů, vykazování emisí skleníkových plynů, přípravě žádostí o bezplatné přidělení povolenek, apod.

PROGRAMY SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Programy snižování emisí a stejně tak programy pro zlepšení kvality ovzduší zpracované v souladu s požadavky zákona č. 86/2002 Sb., jsou důležitým nástrojem k řízení kvality ovzduší na úrovni obcí, kraje a na národní úrovni. Změnou právních předpisů dochází od roku 2012 k přesunu pravomocí a odpovědností na úroveň Ministerstva životního prostředí, přesto obcím zůstává možnost nadále pracovat s nástroji uvedenými v těchto programech.

Naše zkušenosti nabyté při zpracování programů snižování emisí Vám mohou pomoci při tvorbě nových dokumentů zaměřených ochranu ovzduší. Můžeme vycházet především z našich dlouholetých zkušeností při zpracování koncepčních dokumentů v oblastech ochrany ovzduší a energetiky. Jako příklad realizovaných projektů uvádíme:

 • Aktualizace Krajského integrovaného program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje
 • Aktualizace koncepce Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomoucký kraj
 • Situační zprávy k Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje
 • Místní program ke zlepšení kvality ovzduší statutárního města Karviná
 • Integrovaný místní program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek a amoniaku Statutárního města Karviná
 • Vliv dálkového transportu emisí na kvalitu ovzduší na území Statutárního města Karviná
 • Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší
 • Vyhodnocení naplňování Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje
 • Aktualizace Územní energetické koncepce Statutárního města Karviná – I., II., III. etapa
 • Územní energetická koncepce Statutárního města Ostrava – Ekologická část – I. II. a III. etapa

Posouzení zranitelnosti projektu z hlediska změny klimatu, stanovení úrovně emisí skleníkových plynů

  K projektům financovaným z IROP provádíme posouzení, zda infrastruktura/výstupy projektu nejsou zranitelné z hlediska potenciálních dlouhodobých důsledků změny klimatu, stanovení úrovně emisí skleníkových plynů, které při projektu vzniknou a zda infrastruktura/výstupy z projektu jsou v souladu s cílem klimatické neutrality do roku 2050.

  Dokumentaci zpracováváme v souladu s Technickými pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021-2027 (2021/c 373/01) vydaným Evropskou komisí 09/21.