Životní prostředí zahrnuje velmi širokou škálu oborů. Komplexní řešení projektů v ochraně životního prostředí proto vyžaduje zapojení velmi širokého spektra odborníků. Ve spolupráci s našimi dlouholetými externími spolupracovníky z řad nezávislých odborníků a specialistů Vám proto nabízíme samostatně i činnosti, které jsou s naším zaměřením často propojeny v větších komplexních projektech.

ENVIRONMENTÁLNÍ SLUŽBY NA KLÍČ

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní péči o životní formou outsourcingu funkce „Podnikový ekolog“.  Jedná se především o zastupování klienta v záležitostech týkajících se ochrany životního prostředí při jednání s orgány státní správy, zpracování environmentálních hlášení a evidence, konzultace u plánovaných projektů, apod.

HLUKOVÉ STUDIE

Zpracováváme hlukové studie, které modelují vliv zařízení na akustickou situaci lokality.

HAVARIJNÍ PLÁNY

Povinnost vypracovat havarijní plán plyne pro uživatele závadných látek z §39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
Způsob zpracování havarijního plánu je určen vyhláškou MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

PLÁNY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Plán odpadového hospodářství v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, zpracovávají ministerstvo, kraje a obce.
Plán odpadového hospodářství se zpracovává za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi podle tohoto zákona.

ENVIRONMENTÁLNÍ MAPY

Grafická prezentace formou mapových kompozic je součástí většiny námi zpracovaných dokumentů. Naše bohaté zkušenosti s prezentací dat pro odbornou i laickou veřejnost můžete využít i při vizualizaci environmentálních dat pro jiné specifické účely.

INFORMAČNÍ MATERIÁLY

Nabízíme zpracování informačních materiálů určených pro environmentální kampaně. Garantujeme odbornou náplň materiálu, která je však současně srozumitelná i laické veřejnosti

ENERGETICKÉ KONCEPCE

Ve spolupráci s externími energetickými auditory Vám nabízíme zpracování regionálních energetických koncepcí, ucelených energetických auditů nebo jen energetický audit konkrétního projektu.

ENGINEERING

Nabízíme také veškeré služby týkající se odborné technické pomoci při investiční výstavbě. Odborný dozor nad správným prováděním stavebních prací, poradenská činnost v oblasti stavebního práva a přípravy staveb.

Naši zaměstnanci Vám spolu s externími kolegy nabízí:

 • Prověření lokality pro investiční výstavbu
 • Zajištění uzavření smlouvy s vlastníky nemovitostí
 • Odborné posouzení krajinného rázu
 • Vynětí ze ZPF
 • Požárně bezpečnostní řešení staveb
 • Vypracování odborných posudků – statických atd.
 • Zpracování projektové dokumentace pro územní i stavební řízení
 • Vyřízení územního a stavebního povolení
 • Činnost technického dozoru investora
 • Zajištění měření hluku a vibrací
 • Zajištění zpracování geometrického plánu
 • Projednání přípojek inženýrských sítí (telefonní přípojka, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, elektrická přípojka)

VĚDA A VÝZKUM

Metody identifikace „selektivních markerů“ pro jednotlivé zdroje znečištění ovzduší

Cíle projektu

Cílem projektu je verifikace analytické metody pro určení specifických markerů pro jednotlivé zdroje znečištění v prachových částicích PM10 a menších.
V Moravskoslezském kraji je velmi významným faktorem ohrožujícím kvalitu životního prostředí výskyt prachových částic (PM10) v ovzduší. Vzhledem k tomu, že zvýšená koncentrace PM10 má přímý vliv na zdravotní stav obyvatel, objevují se snahy o identifikaci hlavních zdrojů znečištění v oblasti, které jsou významné z hlediska dalšího rozvoje měst a obcí. Z tohoto pohledu v současné době nestačí pouhá kvantifikace prachových částic a sledování stupně překročení, ale pro realizaci nápravných opatření je potřeba jednoznačná identifikace zdroje.

Realizační tým

Projekt je realizován společně s VŠB-TU Ostrava, centrem ENET.

Podpora projektu

Realizace projektu je podpořena Moravskoslezským krajem z dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji“.

Využití markerů pro identifikaci původu paliva v lokálních topeništích

Cíl projektu

Vyhodnocení vlivu lokálních topenišť na kvalitu ovzduší ve vybraných oblastech Ostravska před a po výměně kotlů.

Realizační tým

E-expert, spol. s r.o., VŠB-TU Ostrava, centrum ENET, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

Podpora projektu

Technologická agentura ČR, Projekt číslo: TH02030922 s názvem: „Mapa vyhodnocení vlivu lokálních topenišť na kvalitu ovzduší ve vybraných oblastech Ostravska před a po výměně kotlů“ a označením TH 20230922-V10.

Ke stažení

Stáhnout dokument (3,6 MB)

Energeticky plusová čtvrť

Cíl projektu

Metodicko-analytická zpráva popisující postupy pro výber nejvhodnější lokality pro aplikaci energeticky plusové čtvrti ve městě nebo obci z hlediska územního plánování, ekonomických a energetických předpokladů.

Energeticky plusová čtvrť (Positive Energy District – PED) je část města, která prostřednictvím řady technologických a organizačních inovací dosahuje energeticky aktivní bilance a současně nabízí vysoký standard života. Za rok se na území čtvrti více energie z obnovitelných zdrojů vyrobí než se zde energie celkově spotřebuje.

Realizační tým

E-expert, spol. s r.o., ČVUT UCEEB

Podpora projektu

Evropský fond pro regionální rozvoj – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost