Společnost E-expert, spol. s r.o. se problematice posuzování vlivu staveb na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb., který je mezi odbornou i laickou veřejností znám pod zkratkou EIA (Environment Impact Assessment) věnuje dlouhodobě. Stejně tak problematice integrované prevence (IPPC), kterou sledujeme již od zveřejnění prvních informací o přípravě transformace směrnice EU 96/61/ES do české legislativy formou zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

IPPC

Příprava žádosti o integrované povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (IPPC) představuje komplexní posouzení vlivů nového nebo stávajícího zařízení na životní prostředí. Nejsou porovnávány dílčí parametry zařízení odděleně od sebe, nýbrž je hodnoceno zařízení jako celek s veškerými aspekty jeho vlivů na životní prostředí. Je aktivně hodnocena snaha provozovatele snižovat své negativní dopady na životní prostředí. V neposlední řadě jsou všechny hodnoty porovnávány s hodnotami nejlepších dostupných technik (BAT). Žádost o vydání nebo změnu integrovaného povolení musí být vypracována podle vzoru daného vyhláškou MŽP ČR č. 288/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Žádost o integrované povolení – Výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Pro naše klienty zpracováváme komplexní žádost zahrnující:

 • odborné posouzení k udělení výjimky dle § 14 odst. 5 zákona č. 76/2002 Sb.
 • ekonomické hodnocení dosažení úrovně emisí spojených s BAT
 • rozptylovou studii
 • žádost o změnu integrovaného povolení

 

Žádost o integrované povolení – žádost o nové povolení nebo změnu

K žádosti o integrované povolení se obvykle přikládají přílohy:

 • rozptylová studie modelující vliv zařízení na kvalitu ovzduší
 • hluková studie modelující vliv zařízení na akustickou situaci lokality
 • plán opatření pro případy havárie dle §39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
 • soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší)
 • posouzení provozu z hlediska zákona 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií
 • odborný posudek dle zákona o ochraně ovzduší

Tyto potřebné a důležité dokumenty jsme schopni zpracovat a přiložit k žádosti o IP. Naše společnost je držitelem osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií i odborných posudků vydaných Ministerstvem životního prostředí. V naší práci vycházíme z reálného stavu posuzovaných zdrojů. Po sumarizaci vstupních údajů a zpracování bilancí zjištěného stavu upozorníme na nalezené problémy, aby je bylo možno v dalších etapách zpracování vyřešit. Ve vyhodnocení respektujeme reálné možnosti a situaci posuzovaných zařízení. Součástí díla je vždy i účast při interním a veřejnoprávním projednání žádosti o IP a zapracování připomínek vzešlých z těchto projednávání až do získání příslušného povolení.

EIA

Proces posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) je obvykle prvním hodnocením environmentálních vlivů každého nového projektu. Povinnosti oznamovatele (investora) se liší podle kapacity projektu a druhu činnosti.

Oznámení podlimitního záměru

v rozsahu přílohy č. 3a k zákonu č. 100/2001 Sb. se zpracovává u záměrů, které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty a nacházejí se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Oznámení podlimitního záměru je zdánlivě jednoduchý dokument, který však často rozhoduje o délce celého procesu posuzování environmentálních vlivů podle tohoto zákona. Pokud neobsahuje dostatek informací o potencionálních vlivech na ŽP, může krajský úřad stanovit, že i podlimitní záměr bude podléhat zjišťovacímu řízení. To přináší časové zdržení a finanční ztráty. Námi zpracovaná oznámení podlimitního záměru obsahují veškeré obligatorní náležitosti a jsou ze strany krajských úřadů obvykle velmi rychle zpracovány.

Oznámení záměru

v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. se zpracovává u záměrů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu v kategorii II. Oznámení dle přílohy č. 3 je již obsáhlý dokument široce posuzující veškeré environmentální aspekty připravovaného záměru.
Záměru uvedené v kategorii II nemusí nutně projít celým procesem dle zákona (Oznámení ► Zjišťovací řízení ►Dokumentace ► Posudek ► Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí), ale proces může být ukončen již ve zjišťovacím řízení.
Ukončení procesu EIA již ve zjišťovacím řízení přináší provozovateli značnou úsporu času, kdy závěr zjišťovacího řízení je vydán do 6 týdnů od podání oznámení. Naproti tomu v případě aplikace celého procesu lze předpokládat délku řízení cca 7-10 měsíců.
Předpokladem ukončení procesu EIA již ve zjišťovacím řízení je předložení oznámení záměru v takovém rozsahu, aby příslušný úřad měl dostatek informací pro posouzení všech vlivů na životní prostředí. Ukončení procesu ve zjišťovacím řízení však nelze nikdy zcela zaručit.
Zákon sice striktně nevyžaduje zpracování oznámení autorizovanou osobou, je to však ze strany úřadů doporučováno. Námi vypracovaná oznámení jsou vždy zpracována autorizovanou osobou dle zákona č. 100/2001 Sb.

K oznámení záměru se obvykle přikládají přílohy

 • rozptylová studie modelující vliv zařízení na kvalitu ovzduší
 • hluková studie modelující vliv zařízení na akustickou situaci lokality

Tyto potřebné a důležité dokumenty jsme schopni zpracovat a přiložit k oznámení. Naše společnost je držitelem osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií vydaného Ministerstvem životního prostředí.

Dokumentace

v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. se zpracovává u záměrů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu v kategorii I. Dokumentace dle přílohy č. 4 je již velmi podrobný dokument obsáhle posuzující veškeré environmentální aspekty připravovaného záměru a musí být zpracována autorizovanou osobou. Námi vypracované dokumentace jsou proto vždy zpracovány autorizovanou osobou dle zákona č. 100/2001 Sb.