V oblastech spojených s projekty podporovanými z veřejných prostředků se zaměřujeme na Operační program Životní prostředí (OPŽP) a Národní program Životní prostředí (NPŽP) a Modernizační fond (MF). 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zkušenosti získané v programových obdobích 2007 – 2013 a 2014 – 2022 maximálně využíváme ve prospěch našich klientů při zpracování žádostí o podporu i v programovém období 2021+.

Našim klientům poskytujeme komplexní konzultační podporu v procesu získání dotace z OPŽP k projektům spadajícím do specifického cíle 1.6. Příroda a znečištění spadajícím do aktivit:

1.6.4 Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů
 • Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší za účelem snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (NOx, SO2, NH3 a VOC).
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (NOx, SO2, NH3 a VOC) u stacionárních zdrojů.
 • Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.
 • Omezování prašnosti z plošných zdrojů.
1.6.5 Pořízení a modernizace systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů
 • Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů.
 • Pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

Klientům, kteří se rozhodnou pro zpracování žádosti o podporu vlastními pracovníky poskytujeme odbornou technickou podporu v oblastech:

 • zpracování rozptylových studií (jsme držiteli autorizace MŽP)
 • zpracování odborných posudků podle zákona o ochraně ovzduší (jsme držiteli autorizace MŽP)
 • zpracování studií proveditelnosti u projektů zaměřených na ochranu ovzduší
 • zpracování analýzy souladu (jsme držiteli autorizace MŽP)

Se zpracováním žádostí o podporu z OPŽP máme bohaté zkušenosti. Zakázky v této oblasti jsou vedeny pracovníkem, který absolvoval vzdělávací program Projektový manažer se zaměřením na řízení projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí).

O kvalitě naší práce hovoří nejen to, že projekty námi komplexně připravené nebo obsahující námi zpracovanou studii proveditelnosti byly nebo jsou právě realizovány s podporou z OPŽP, ale zejména to, že se k nám klienti často vrací.
Při zpracování díla můžeme využít rovněž našich bohatých zkušeností ze zpracování rozptylových studií pro různé typy zdrojů emisí, odborných posudků v oblasti ochrany ovzduší a dalších environmentálně zaměřených studií.

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pro naše klienty poskytujeme:

 •  zpracování kompletní žádosti o podporu

Státní fond životního prostředí České republiky – Národní program Životní prostředí

MODERNIZAČNÍ FOND

Pro naše klienty poskytujeme:

 • zpracování kompletní žádosti o dotaci
 • zpracování emisního posudku

Státní fond životního prostředí České republiky – Modernizační fond

Investiční náklady posuzovaných projektů z Modernizačního fondu v některých případech přesahují práh pro individuální notifikaci dle článku 4, nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem GBER, který činí 15 mil. EUR. Součástí našich služeb je v tom případě i příprava podkladů a projednání žádosti s EIB.