V oblastech spojených s projekty podporovanými z veřejných prostředků se zaměřujeme na Operační program Životní prostředí (OPŽP) a Národní program Životní prostředí (NPŽP). 

Zkušenosti získané v programovém období 2007 – 2013 maximálně využíváme ve prospěch našich klientů při zpracování žádostí o podporu i v programovém období 2014 – 2020.

Našim klientům poskytujeme komplexní konzultační podporu v procesu získání dotace z OPŽP v prioritních osách:

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifické cíle PO2:

 • 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek
 • 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
 • 2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů

Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifické cíle PO3:

 • 3.1 – Prevence vzniku odpadů
 • 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
 • 3.3 – Rekultivace staré skládky
 • 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
 • 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Klientům, kteří se rozhodnou pro zpracování žádosti o podporu vlastními pracovníky poskytujeme odbornou technickou podporu v oblastech:

 • zpracování rozptylových studií (jsme držiteli autorizace MŽP)
 • zpracování odborných posudků podle zákona o ochraně ovzduší (jsme držiteli autorizace MŽP)
 • zpracování studií proveditelnosti u projektů zaměřených na ochranu ovzduší
 • zpracování analýzy souladu projektu s Prioritní osou (jsme držiteli autorizace MŽP)

Se zpracováním žádostí o podporu z OPŽP máme bohaté zkušenosti. Zakázky v této oblasti jsou vedeny pracovníkem, který absolvoval vzdělávací program Projektový manažer se zaměřením na řízení projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí).

O kvalitě naší práce hovoří nejen to, že projekty námi komplexně připravené nebo obsahující námi zpracovanou studii proveditelnosti byly nebo jsou právě realizovány s podporou z OPŽP, ale zejména to, že se k nám klienti často vrací.
Při zpracování díla můžeme využít rovněž našich bohatých zkušeností ze zpracování rozptylových studií pro různé typy zdrojů emisí, odborných posudků v oblasti ochrany ovzduší a dalších environmentálně zaměřených studií.