V OBORU POSKYTUJEME

IPPC | EIA

Posuzování vlivů staveb na životní prostředí, integrovaná prevence

Více

Ovzduší a klima

Rozptylové studie, odborné posudky, provozní řády, …

Více

Dotace v ŽP

Žádosti o podporu, studie proveditelnosti, analýzy souladu, …

Více

Ostatní služby

Hlukové studie, Havarijní plány, enviromentální mapy, …

Více