ZPRACOVANÁ OZNÁMENÍ

 • Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem nad 200 MW
 • Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, s kapacitou nad 500 tis. m2/rok celkové plochy úprav
 • Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW
 • Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav
 • Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2 – výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem
 • Polygrafické provozy se spotřebou vybraných nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) nad 1 t/rok.
 • Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I)
 • Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t
 • Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

NAŠI KLIENTI

 • AGA-Speciální technická pryž, s.r.o.
 • ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
 • Cekr CZ s.r.o.
 • Dalkia Kolín, a.s.
 • EP Rožnov a.s.
 • FTL – First Transport Lines, a.s.
 • Isola Powertekk s.r.o.
 • Technoprojekt, a.s.
 • VEPAK, s.r.o.
 • VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum

ZPRACOVANÉ ŽÁDOSTI

 • Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW
 • Zařízení na zpracování železných kovů
 • Slévárny železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně
 • Zařízení na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně u olova a kadmia nebo 20 t denně u všech ostatních kovů
 • Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li objem lázní větší než 30 m3
 • Zařízení na výrobu cementářského slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně
 • Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší než 300 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí)
 • Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků používající organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci, o spotřebě organického rozpouštědla větší než 150 kg za hodinu nebo větší než 200 t za rok

NAŠI KLIENTI

 • ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
 • CIE Plasty CZ, s.r.o.
 • ESAB VAMBERK, s.r.o.
 • LG.Philips Displays Czech Republic s.r.o.
 • Meopta – optika s.r.o.
 • Moravské železárny, a.s.
 • Moravskoslezské cukrovary a.s.
 • ROSSIGNOL GALVANIK CZ, s.r.o.
 • Tatra, a.s.
 • UNEX Slévárna, s.r.o.
 • Zinkovna Ostrava, a.s.
 • Cenia – česká informační agentura životního prostředí
 • ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice
 • Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna ČSA
 • Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Přerov
 • Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Přívoz
 • Massag, a.s. Bílovec
 • Moravské teplárny, a.s.
 • RWE Transgas Net, s.r.o.- kompresní stanice Strážovice
 • Slévárna hliníku Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o.
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., Válcovna předvalků a hrubých profilů
 • ŽĎAS, a.s. – Energetika, Žďár nad Sázavou

Zpracované žádosti o poskytnutí výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

 • Velká spalovací zařízení

NAŠI KLIENTI

 • Veolia ČR
 • TAMEH Czech, s.r.o.
 • Teplárna České Budějovice, a.s.
 • Elektrárny Opatovice, a.s.
 • Plzeňská teplárenská, a.s.
 • United Energy, a.s., Most – Komořany

Zpracované odborné posudky k projektům zaměřeným na:

 • Modernizaci stávajících nebo výstavbu nových energetických celků od malých plynových kotelen po velké uhelné elektrárny
 • Technologie pro nanášení povlaků (lakovny, zinkovny, apod.)
 • Automobilový průmysl
 • Průmysl na zpracování kovů (ocelárny, slévárny)
 • Strojírenský průmysl

NAŠI KLIENTI

 • ABB s.r.o.
 • ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.
 • Dalkia Česká republika, a.s.
 • DONGHEE Czech s.r.o.
 • EPCOS s.r.o. – A Member of TDK-EPC Corporation
 • G-Consult, spol. s r.o.
 • Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
 • LG.Philips Displays Czech Republic s.r.o.
 • Metso Minerals, s.r.o.
 • Moravskoslezské cukrovary, a.s.

Modernizační fond (MF)

Pro naše klienty zpracováváme emisní posudky i kompletní žádosti o dotaci z Modernizačního fondu.

NAŠI KLIENTI

 • Veolia Energie ČR, a. s.
 • United Energy, a.s.
 • Elektrárny Opatovice, a.s.
 • Cukrovar Vrbátky a.s.
 • KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, a.s.
 • Cement Hranice, akciová společnost
 • PAPOS Trade s.r.o.

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Kompletní žádost
 • Snížení fugitivních emisí při výrobě a úpravě tekutého kovu – ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o.
 • Modernizace odsávání tavírny Olomouc, UNEX a.s.
 • Modernizace odsávání slévárny Uničov, UNEX a.s.
 • Řešení spalin kotelny, AWT ROSCO a.s.
 • Snížení emisí Teplárny MS UTILITIES & SERVICES a.s.
 • Zařízení pro dotřídění a úpravu odpadů, Technické služby Zlín, s.r.o.
Studie
 • Modernizace zařízení pro sledování kvality ovzduší (MoZeK Ov)
 • Pořízení pozaďové monitorovací stanice pro město Šumperk
 • Pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší pro město Štětí
 • Pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší Hranice
 • Studie proveditelnosti a odborný posudek s analýzou rizika k projektům Rekonstrukce strojovny chlazení zimních stadionů v Bohumíně a Hronově
 • Analýza souladu k projektu Snížení emisí NOx plynových turbín paroplynové elektrárny PPC Vřesová (v realizaci)

Národní program Životní prostředí (NP ŽP)

Kompletní žádost:
 • Eliminace zápachu výroby z provozů Destilace a Štěpení, Oleochem, a.s.
 • Snižování emisí zápachu technologií studené plazmy, Brembo Czech s.r.o.
 • Eliminace zápachu z vodního hospodářství cukrovaru, Litovelská cukrovarna, a. s.