Společnost E-expert je držitelem osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků dle §32 odst. 1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií dle §32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Autorizace vydané podle zákona č. 86/2002 Sb. ve znění účinném do nabytí účinnosti nového zákona o ochraně ovzduší, jsou považovány za autorizace vydané podle tohoto nového zákona, který předpokládá vydání autorizace na dobu neurčitou.

ODBORNÉ POSUDKY

ROZPTYLOVÉ STUDIE